Loading...
H2Ochla

Regulamin

załącznik nr 3
     do zarządzenia nr 702.2024
Prezydenta Miasta Zielona Góra 
z dnia 12 lipca 2024 r. 
 
 
 
 
 
 
Regulamin przyznawania, wydawania 
oraz korzystania z Karty H2Ochla w ramach Programu ZGrana Rodzina
 
§ 1.
Regulamin zwany „Regulaminem” Karty H2Ochla zwanej dalej „Kartą” w ramach Programu ZGrana Rodzina, zwanego dalej „Programem” określa warunki związane z:
uzyskaniem;
użytkowaniem;
kontrolą Karty.
Karta wydawana jest w ramach realizacji Programu:
wszystkim jego uczestnikom,
osobom zameldowanym w Zielonej Górze, które nie są uczestnikami Programu, 
osobom niezameldowanym w Zielonej Górze, ale płacącym podatek w Zielonej Górze.
Karty nie wydaje się dzieciom do trzynastego roku życia. Dzieci te mogą korzystać z kąpieliska   wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.  W przypadku, gdy osoba dorosła jest uczestnikiem Programu 
lub jest posiadaczem karty H2Ochla, dziecko może korzystać z kąpieliska w obniżonej cenie.
Młodzieży od trzynastego do osiemnastego roku życia karty wydaje się na wniosek rodzica. 
§ 2.
1. W celu otrzymania Karty należy:
zarejestrować się w Programie poprzez portal www.h2ochla.zgora.pl i w kolejnym etapie wypełnić wniosek w formie elektronicznej lub 
wypełnić wniosek w formie papierowej i złożyć go w Biurze Obsługi Programu – ul. Stary Rynek 1 (w Zielonogórskim Ratuszu) lub recepcji Centrum Rekreacyjno - Sportowego, ul. Sulechowska 41.
2. Wnioski dostępne są:
na stronie internetowej www.zgrani50.pl,
w Biurze Obsługi Programu,
w recepcji Centrum Rekreacyjno - Sportowego.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia nr 702.2024 Prezydenta Miasta Zielona Góra 
z dnia 12 lipca 2024 r. 
Karta zostanie wystawiona na podstawie zaakceptowanego wniosku, po sprawdzeniu spełniania przez wnioskodawcę jednego z warunków określonych w § 1 ust. 2 regulaminu.
Weryfikacja spełniania warunków, o których mowa w § 1 ust. 2 regulaminu polega na:
w przypadku wnioskowania osobistego:
uczestnik Programu - § 1 ust. 2 pkt 1) – sprawdzeniu w systemie Programu,
osoba zameldowana w Zielonej Górze - § 1 ust. 2 pkt 2) - okazaniu zaświadczenia 
o zameldowaniu stałym w formie oryginału dokumentu w wersji papierowej lub 
w telefonie komórkowym/tablecie poprzez aplikację mObywatel lub dokument elektroniczny wygenerowany ze strony https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-rejestrze-pesel. 
osoba płacąca podatki w Zielonej Górze - § 1 ust. 2 pkt 3) - okazaniu pierwszej strony zeznania podatkowego PIT (np. PIT-37, PIT-38, PIT-28 lub innego odpowiedniego dla formy dokonywania rozliczenia) za ostatni rok kalendarzowy. Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania po 1 stycznia 2024 r. mogą okazać druk ZAP-3 tj. zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, złożone w odpowiednim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze.
w przypadku wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej:
uczestnik Programu - § 1 ust. 2 pkt 1) – sprawdzeniu w systemie Programu,
osoba zameldowana w Zielonej Górze - § 1 ust. 2 pkt 2) - dołączeniu zaświadczenia 
o zameldowaniu w formie dokumentu elektronicznego pobranego ze strony https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-rejestrze-pesel, 
osoba płacąca podatki w Zielonej Górze - § 1 ust. 2 pkt 3) dołączeniu skanu pierwszej strony zeznania podatkowego PIT (np. PIT-37, PIT-38, PIT-28 lub innego odpowiedniego dla formy dokonywania rozliczenia) za ostatni rok kalendarzowy. Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania po 1 stycznia 2024 r. mogą dołączyć druk ZAP-3 tj. zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, złożone 
w odpowiednim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze.
W przypadku negatywnej weryfikacji spełniania warunków, o których mowa w § 1 ust. 2 regulaminu, w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 5 regulaminu wnioskodawca zostanie powiadomiony o odmowie wydania Karty poprzez email.
W przypadku odmowy wydania Karty wnioskodawca nie ma możliwości odwołania.
W przypadku pozytywnej weryfikacji Karta zostanie przekazana:
w ciągu 20 dni roboczych od dnia złożenia wniosku na wskazany we wniosku adres korespondencyjny lub do odbioru osobistego w recepcji Centrum Rekreacyjno – Sportowego;
w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku do odbioru w Biurze Obsługi Programu.
Odbiór osobisty Karty w jednym z punktów następuje po okazaniu dowodu tożsamości uczestnika Programu.
Karta wydawana jest w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z kąpieliska H2Ochla 
w obniżonej cenie, zgodnie z cennikiem określonym przez zarządzającego obiektem H2Ochla.
 Karta jest honorowana wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika 
(np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, emeryta/rencisty)
 Karty uczestników Programu będą ważne do dnia 31 października 2024 r., a dla osób wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 2) i 3) będą ważne trzy lata od daty wydania karty.
 Karty są bezpłatne dla uczestników Programu.
 Karty dla osób wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 2) i 3) są płatne jednorazowo 10 zł, a w przypadku konieczności wyrobienia duplikatu 20 zł. Opłatę uiszcza się na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. 
 Czas oczekiwania na wydanie Karty wynosi 20 dni roboczych liczonych od momentu wpływu kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z potwierdzeniem zapłaty.
 Karty nieodebrane w ciągu 6 miesięcy od wydania zostaną zutylizowane. 
 W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty, właściciel Karty lub przedstawiciel ustawowy 
jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Biuro Programu. 
§ 3.
Kontrolę uprawnień do korzystania z karty H2Ochla mogą przeprowadzać wyznaczeni pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze żądając okazania karty ZGranej Rodziny 
i karty H2Ochla oraz dokumentu tożsamości.
§ 4.
Dane osobowe pozyskane od uczestników Programu będą przetwarzane przez czas korzystania 
z Programu oraz okres 5 lat po ustaniu uczestnictwa w Programie.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, który przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych dostępne są na stronie internetowej: www.h2ochla.zgora.pl oraz na wniosku.
§ 5.
Zmiana Regulaminu wymaga zachowania formy pisemnej i podania do wiadomości użytkowników Kart w formie opublikowania na stronie internetowej www.zgranarodzina.pl. 
 
       PREZYDENT MIASTA
                                                                                                                  (-)
                                                                                              mgr inż. Marcin Pabierowski
 
 
 
 
 
 
Top
Trwa ładowanie...